lv ru

Ginekoloģijas centrs nodarbojas ar sieviešu konsultācijām un topošo māmiņu auklēšanu

 

PAKALPOJUMI \ Par pacientu iemaksām
Pacientu iemaksa
• Pacienta iemaksas ir maksājums kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus:
Ārstēšanās dienas stacionārā
• par ambulatori un dienas stacionārā veiktajām operācijām (par katru veikto operāciju) – EUR 4,27.
• No pacientu iemaksām atbrīvotas personas
No pacientu iemaksām atbrīvotās iedzīvotāju kategorijas:
• bērni vecumā līdz 18 gadiem;
• grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām (ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi);
• politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā cietušās personas;
• pirmās grupas invalīdi;
• tuberkulozes slimnieki un pacienti, kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
• psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
• pacienti, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
• personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus noteikumu Nr. 1529. 6. pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
• pacienti, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
• orgānu donori;
• personas, kuras saņem paliatīvo un veselības aprūpi mājās;
• trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
• personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības (ātrās palīdzības) brigādes;
• valsts sociālās aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē esošās personas;
• visi iedzīvotāji, kuriem veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus (bērnu profilaktiskā veselības aprūpe, vēža profilakse) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
• visi iedzīvotāji, kuriem veic vakcināciju saskaņā ar vakcinācijas kalendāru, pasīvo imūnterapiju, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši noteikumiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
• ja viena kalendārā gada laikā veiktās pacientu iemaksas sasniegušas 569,15 eiro un pacients ir saņēmis atbrīvojumu Nacionālajā veselības dienesta teritoriālajās nodaļās;
• neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbnieki;
• lai apliecinātu nāves faktu, mājas apstākļos mirušajai personai.


NO PACIENTU IEMAKSĀM ATBRĪVOTĀS IEDZĪVOTĀJU KATEGORIJAS:
• bērni;
• grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
• politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
• personas, kuras slimo ar tuberkulozi, un personas, kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
• psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
• personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
• personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus šo noteikumu 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
• personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;
• personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
• personas, kurām veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus šo noteikumu 1. un 7.pielikuma 2.punktā minētajā kārtībā;
• personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
• personas, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
• orgānu donori;
• personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 2.1.26. apakšpunktam, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
• I grupas invalīdi;
• trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
• Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;
• patvēruma meklētāji;
• personas nāves gadījumā;
• pacienta iemaksu kopsumma par kalendāra gadā saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 569,15 euro. Izziņu par to, ka persona kalendāra gada laikā ir saņēmusi veselības aprūpes pakalpojumus un veikusi pacienta iemaksu (tai skaitā apdrošinātāja vai citas personas segto) 569,15 euro apmērā, izsniedz dienesta teritoriālā nodaļa atbilstoši personas uzrādītajiem maksājuma dokumentiem

PACIENTA IEMAKSAS IR MAKSĀJUMS, KURU PACIENTS VEIC, SAŅEMOT VALSTS APMAKSĀTUS VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMUS. LIELĀKĀ PAKALPOJUMA IZMAKSU DAĻA TIEK SEGTA NO VALSTS BUDŽETA LĪDZEKĻIEM.


Pakalpojums CENA (eur)
Pacienta iemaska par ārsta apmeklējumu 4,27
Pacienta iemaska par ultrasonogrāfiju (USG) 20.00
Pacienta iemaska par katru amb. vai dienas stac. operāciju 4,27
Pacienta iemaska par ārstēšanās dienu dienas stacionārā 7,11
Ginekologa pirmreizēja konsultācija 30,00